یک گرم طلای 18 عیار : ۱۱۶,۶۳۰ تومان
سکه تمام بهار : ۱,۲۰۲,۰۰۰ تومان
دلار: ۳,۷۶۳ تومان
یورو: ۴,۰۶۱ تومان

اشتراک خبر نامه

کد خبر: 846438
تاریخ انتشار: جمعه, ۰۶ اسفند ۱۳۹۵ ۱۳:۳۷
دسته: دیدگاه
پرینت
ایمیل
مهدی خانعلی‌زاده

«فلسطین‌زدایی»؛ پازل آمریکا برای کشورهای اسلامی

ســخنان رهبر معظم انقلاب در ششــمين كنفرانــس بين المللى حمايــت از انتفاضه فلســطين، فرازهاى مهم متعددى دارد كه نياز به تحليل و واكاوى جدى آن ها از سوى تحليلگران و كارشناســان است تا بتوان اين نكات را در قالب يك برنامه راهبردى و نگاه اصولى براى اتخاذ سياست خارجى منسجم در ارتباط با مسأله فلسطين گردآورى كرد. با اين حال، اشــاره دقيق رهبــر انقلاب به مســأله «خارج شدن فلســطين از اولويت كشورهاى اســلامى» كه به تعبير ايشان به دليل «توطئه هاى پيچيده دشمن» صورت پذيرفته، مى توانــد از زواياى مختلفى مورد بررسى قرار گيرد؛ بويژه آنكه در حال حاضر عوامل متعددى در اين زمينه در حال فعاليت هستند.

نگاهى به وضعيت منطقه غرب آسيا و شمال آفريقا در ســال هاى اخير مشخص مى كند كه يك برنامه ريزى دقيق و پيچيده از سوى كشورهاى غربى براى ايجاد مانع و مشكل در ميان كشورهاى اسلامى وجود دارد؛ برنامه اى كه نه فقط يك ادعاى نظرى، بلكه برگرفته از مستندات ميدانى و عملياتى است. سفر اخير «ترزا مى»، نخست وزير انگليس به منطقه و حضور در اجلاس كشورهاى عربى حاشــيه خليج فارس را مى توان اصلى ترين سند براى اثبات اين مدعا دانست، اما جانمايه اصلى اين پروژه، ايجاد يك محور مشــترك براى متحد كردن كشورهاى عربى و اسلامى عليه يك دشــمن خيالى و جايگزينى آن با دشمن واقعى يعنى رژيم صهيونيستى است.

شــايد بررسى آنچه در روزهاى گذشته و در كنفرانس امنيتى مونيخ گذشــت، اهميت ســخنان رهبر انقلاب را بيشــتر از قبل به نمايش بگذارد. عربستان و تركيه به عنوان دو كشور اسلامى كه نقش مؤثر و البته منفى در تحولات سال هاى اخير غرب آسيا داشته اند، محور ســخنان خود در اين كنفرانس را به «تهديــد معرفى كردن جمهورى اســلامى ايران» اختصاص دادنــد و از آنچه «دخالت تهران در امور داخلى كشــورهاى اسلامى» ناميدند، انتقاد كردند.

همين «راهبرد منطقه اى» اســت كه سبب شده تا رهبر انقلاب با اشاره به لزوم توجه به اين پروژه خطرناك، تأكيد كنند: «متأسفانه، توطئه هاى پيچيده دشــمن، توانسته است بــا بهره گيــرى از غفلت برخــى دولت ها، جنگ هاى داخلى را بر ملت ها تحميل كند و آن ها را بــه جان يكديگر بيندازد و تلاش اين خيرخواهــان امّت اســلامى را كم اثر كند. آنچه در اين ميان حايز اهميت است، تضعيف جايگاه مسأله فلسطين و تلاش براى خروج آن از اولويت است.»

از طرفى تلاش هاى اخير برخى كشــورهاى عربــى نظيــر عربســتان، امــارات و قطر بــراى برقــرارى رابطــه نيمه رســمى با رژيــم صهيونيســتى، دو بال اصلــى پروژه «فلسطين زدايى از اذهان عمومى مسلمانان» را تشكيل مى دهد؛ پازلى كه صفحه اصلى آن توسط ايالات متحده آمريكا طراحى شده و اقدام هاى برخى كشورهاى عربى – اسلامى در حكم قطعات تكميل كننده آن هستند.

راه حل به بن بست رساندن راهبرد «فلسطين زدايى» دقيقــاً توجه به همين نكته حياتى است؛ يعنى «پررنگ كردن مسأله فلسطين» دغدغه اشــغال فلســطين به عنــوان يك سرزمين اســلامى در ذهنيت تاريخى همه ملت هاى مســلمان تثبيت شــده است، اما به دليل پياده ســازى پروژه نفــوذ در ميان دولت هاى اســلامى و منحرف كردن افكار عمومى جوامع اســلامى، متأســفانه مسأله فلســطين در جدول اولويت هاى مسلمانان جابه جا شده و ديگر از اهميت پيشين خود برخوردار نيست؛ مسأله اى كه سبب تندتر و وقيح تر شدن صهيونيست ها و اعمال سانسور گسترده رسانه اى در اين زمينه شده است.

به نظر مى رســد، برگزارى نشســت هاى متعدد و تكرار نام فلســطين در رســانه ها و ايجاد مطالبه در ميان ملت ها از ســران كشــورهاى اســلامى بــراى پرداختن به اين مســأله، راهكار اصلى رفع مظلوميت از ســاكنان سرزمين هاى اشــغالى است؛ فلســطينى هايى كه به تعبير رهبر انقلاب، در حال به دوش كشــيدن بار مقاومت در برابر جنايتكاران جهانى هستند و نبايد در هيچ حالتى آن ها را تنها گذاشت.

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظر

کد امنیتی
کد جدید

نظر:

آمار و اطلاعات :
حاضرین آنلاین : ۴,۵۳۴ نفر
تعداد کل اخبار : ۸۴۰,۶۴۲ مورد